SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare

INVITATIE DE PARTICIPARE

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare, cod CPV 45343100-4 Lucrari de ignifugare. Serviciile de ignifugare, vor fi prestate in conformitate cu prevederile nationale si europene in vigoare – OMAI nr 163/2007, de catre un operator economic autorizat in conformitate cu OMAI nr 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru efectuarea lucrarilor de ignifugare. Serviciile vor fi prestate in locatiile aferente cladirilor ce apartin Spitalului Municipal de Ugrenta „E. Beldiman” Barlad, pentru o suprafata de aproximativ 15000 mp. Garantia acordata va fi de min 3 ani.

 1. Obiectul contractului: achizitie servicii de ignifugare pentru o suprafata de aproximativ 15000mp
 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

ACHIZITIE DIRECTA SELECTIE DE OFERTE

 1. Sursa de finantare a contractului: Bugetul local al Primariei Barlad.
 2. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

DOCUMENTE DE CALIFICARE (declaratie de participare cu oferta independenta, declaratia 69, declaratie pe propria raspundere ca nu sunt datorii catre DGFP, copie dupa cel putin trei contracte incheiat pe servicii similare), Propunerea tehnica, Propunerea financiara.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.11.2015 ora 10.00
 2. Limba de redactare a ofertei: Romana.
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 2 lunI
 4. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
 5. Data limita pentru raspuns la clarificari: 19.11.2015 ora 15.00
 6. Pretul ofertei este in RON.

X nu se actualizeaza

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului - Pretul cel mai scazut.
 2. La oferta de baza:

X NU se accepta oferte alternative

 1. Perioada de garantie a prestarii serviciilor: 12 luni
 2. Termenul comercial in care se va incheia contractul:

Contract de prestari servicii.

 1. Plata serviciilor achizitionate se va face prin Trezorerie, in maxim 60 zile de la data emiterii facturii.
 2. Documentele care insotesc oferta: Conform cerintelor minimale ale invitatiei.
 1. Adresa la care se depune oferta:SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD, str. Republicii, nr. 300, Barlad.
 1. Data limita pentru depunerea ofertei: 20.10.2015 ora 10.00
 2. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 20.10.2015 ora 10.30

La sediul SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD cu specificatia

OFERTA PRESTARI SERVICII IGNIFUGARE

 1. Oferta va fi in plic sigilat, transmisa catre secretariatul unitatii, nu se accepta oferte intarziate sau neconforme.

Prezenta unui reprezentant in sala este obligatorie. Acesta trebuie sa detina imputernicire de negociere si semnatura din partea firmei. In caz de neprezentare oferta din plic va fi considerata ca si oferta finala.

MANAGER,

Ec. Angela Chirila

DIR FIN CONTABIL

Ec. Dana Diaconu

SEF BIROU APROVIZ ACHIZITII

Ec. Cezar Zavade

INTOCMIT

Ec. Iulia Boidache